Search User Login Menu
Tools
Close
Close

SERVICIOS CONCERTADOS

Servei d'orientació professional

Servei d'orientació professional per al col·lectiu de persones amb diagnòstic en salut mental i amb especials dificultats d'inserció laboral

Aquest servei té per finaitat ajduar les persones usuàries a millorar la seva ocupabilitat, promour'n la carrera professional i facilitar la contractació o orientar cap a l'autoocupació. Es podrà atendre les perones beneficariàries en format individual, grupal o multicanal.

Les persones usuàries del SOP han de pertànyer al col·lectiu de persones amb diagnòstics en salut mental i amb dificultats especials d'inserció laboral, inscrites al SOIB com a demandants d'ocupació. S'entèn com a "persona amb diagnòstic en salut mental" la que acredita aquesta situació mitjançan documentació que certifica una discapacitat amb un grau igual o superior al 33% o amb la presentació d'un informe psiquiàtric emès per l'Àrea de Salut Mental del Servei de Salut Pública.

Aquest servei està concertat amb el SOIB i cofinançat pel Fons Social Europeu.

 

 

x
Back To Top